ADVISERING
& BEGELEIDING
BRANDVEILIGHEID
& BOUWKUNDE
WISSELWEG 159 T 036 529 05 43 INFO@BJHSAFETYSERVICES.NL
1314 CC ALMERE F 036 532 40 02 WWW.BJHSAFETYSERVICES.NL

Begrijpelijke Brandveiligheid vanuit een integrale benadering.

Elk gebouw dient te voldoen aan de algemeen geldende eisen met betrekking tot brandveiligheid, voornamelijk vanuit de aandachtsgebieden bouwkunde, installaties en organisatorische maatregelen (BIO). Deze eisen komen voort uit diverse wetten en regelingen, en kunnen vanuit diverse instanties worden opgelegd. De meest bekende instantie is wel de gemeente, die voor risicovolle categorieen van bouwen en gebruik vergunningen afgeeft waarbinnen de brandveiligheid een van de belangrijkste toetsingspunten is. Uit de ontwikkelingen in de wetgeving blijkt duidelijk dat veiligheid van gebouwen en gebruik een hoge prioriteit meekrijgt vanuit de overheid. Bij het bepalen van het brandpreventieniveau is de staat, inrichting en het gebruik van het gebouw van belang. Deze aspecten moeten voldoen aan bepaalde minimale eisen. Dit geldt voor elk gebouw, ook al is daarvoor geen vergunning vereist.

BJH Safety Services BV onderscheidt zich in de markt door mee te denken vanuit het perspectief van de gebruikers en/of eigenaren van gebouwen die in aanraking komen met aspecten rondom de brandveiligheid. Gebruikers worden geconfronteerd met een woud aan eisen die vanuit verschillende autoriteiten worden opgelegd. BJH Safety Services BV vertaalt de eisen die vanuit de regelgeving wordt opgelegd naar een uitvoeringstraject en toetst ook of toepassing van die eis de meest efficiente oplossing is voor het probleem. Middels gelijkwaardige oplossingen kan BJH Safety Services BV al snel een kostenbesparing realiseren die op kan lopen tot 50% ten opzichte van een niet-specifieke oplossing. Het Plan van Aanpak dat uit de toetsing naar voren komt wordt tevens afgestemd met de gemeente. Hierdoor worden gebruiker en/of eigenaar achteraf niet geconfronteerd met aanvullende eisen en kosten. Het bijkomende voordeel is dat de gebruiker en / of eigenaar één aanspreekpunt heeft voor het gehele traject welke invulling kan geven aan de (brand)veiligheid van een gebouw. Van advies tot uitvoering, van uitvoering tot en met het verkrijgen van de nodige vergunningen.

Hiermee voorkomt BJH Safety Services BV dat opdrachtgevers mogelijkerwijs geconfronteerd worden met een of meer van onderstaande consequenties:

 

  • Verzekeringstechnische aspecten, indien uit de expertise van de verzekeraar blijkt dat het pand niet voldeed aan de gestelde eisen (bouwverordening bijlage 3 en 4), kan het voorkomen dat een verzekeraar niet tot uitkering overgaat.
  • Bij een eventuele calamiteit bestaat er een redelijk kans dat de aanwezigen te laat worden gealarmeerd, met als gevolg dat er persoonlijk letsel optreedt. Dit kan resulteren in grote letselschade en in het ergste geval in doden.
  • Voor beursgenoteerde bedrijven kan er als gevolg van een calamiteit met grote letselschade en of doden,een daling van het vertrouwen over de kwaliteit van de onderneming optreden. De betrouwbaarheid van een onderneming zit verdisconteerd in de aandelenkoers en de uitstraling van een bedrijf.
  • Diverse gemeentelijke instanties zijn vanuit hun risico-overwegingen reeds begonnen met de controle op de brandveiligheid van niet gebruiksvergunningsplichtige bouwwerken, denk bijvoorbeeld aan parkeergarages. Indien de betreffende gemeentelijke instantie bij een pand een dergelijke inspectie uitvoert, kan dat resulteren tot sluiting van het pand.