Home Diensten

Diensten

Onze diensten

Voorkomen is beter dan genezen. Zeker als het gaat om de brandveiligheid van uw gebouw(en) en gebruikers.

Erkende kwaliteit
BJH Safety Services is erkend BGB (Brandveilig Gebruik Bouwwerken) opname bedrijf en kan voor u:

– nulmetingen uitvoeren
– adviseren over optimale brandveiligheid
– de uitvoeringsfase van verbetertrajecten begeleiden
– bouwkundige tekeningen, vluchtwegplattegronden, ontruimingsplannen en ontruimingsberekeningen opstellen

Inspecties
BJH is specialist in het uitvoeren van nulmetingen brandveiligheid. Hierbij maken wij middels een fotorapportage eventuele gebreken inzichtelijk en adviseren wij de benodigde oplossingen. Dit kan bij aan- of verkoop van vastgoed of het opstellen van een MJOP een goed beeld geven van de te verwachte investeringskosten.

Advisering & beleid
BJH kan gebruikers, eigenaren en overheden adviseren over het verbeteren van de brandveiligheid van gebouwen met uiteenlopende functies. Voor onder andere zorginstellingen woningbouwcoöperaties bieden wij ondersteuning bij het opstellen, implementeren en borgen van beleid op het gebied van brandveiligheid en BHV.

Beheer
Als u heeft geïnvesteerd in brandveiligheid dan wilt u er zeker van zijn dat de voorziening in goede staat blijven en juist worden gebruikt. BJH kan dit middels periodieke audits borgen.

Maatwerk
BJH levert maatwerk voor uw gebouw. Ook als uw gebouw (net) niet voldoet aan de “standaard”-regelgeving, hoeft het niet te betekenen dat er geen gelijkwaardig brandveiligheidsniveau aanwezig is.

Onderzoek & Advies

Bij het uitvoeren van nulmetingen en andere brandveiligheidsonderzoeken stellen wij voor uw gebouwen het rechtens verkregen niveau vast. Vervolgens bepalen we welke maatregelen getroffen moeten worden om de vereiste en gewenste brandveiligheidsniveaus te behalen. Vanuit onze ervaring helpen wij u graag, zodat u zeker weet dat de gebouwen in uw portefeuille voldoen aan de brandveiligheidseisen van de overheid, verzekeraar en uzelf. En we kunnen u ook adviseren bij het eventueel afschalen van voorzieningen die bovenwettelijk en onnodig zijn. Bij aankoop van een pand voeren wij een “Due Diligence”-onderzoek uit, zodat de brandveiligheid van nieuw bezit geen onaangename verrassing wordt. Wij adviseren u bij verbouwingen, gebruikswijzigingen en andere aanpassingen aan uw gebouwen. Zo houden wij voor u de vinger aan de pols en blijven de kosten binnen de gestelde grenzen van uw budget.

Contact

Risicobeheersing

In toenemende mate stellen veel verzekeraars voorwaarden aan de brandveiligheid van en binnen uw gebouw(en). Om risico’s op schade zoveel mogelijk te minimaliseren hebben zij belang bij bijvoorbeeld snelle ontdekking en beperking van de omvang van brand. Voor u als eigenaar is het soms moeilijk om duidelijkheid te krijgen in de voorwaarden voor verzekerbaarheid van uw vastgoed, en de vertaling van specifieke eisen naar de praktijk. Wij zijn gewend om in zulke gevallen helderheid te verschaffen en vast te leggen. Natuurlijk zijn wij gericht op het voorkómen van brandschade. Maar als er dan toch iets gebeurt, dan zorgen duidelijke afspraken ervoor dat er niet nóg meer stress ontstaat.

Contact

Inspectie

Onze inspecties brengen brandveiligheidsgebreken aan het licht. Kosten voor herstel aan gebouwen zijn er altijd, ook op het gebied van brandveiligheid. Het is wel zaak om het budget voor brandveiligheid zo slim en doelmatig mogelijk in te zetten. Daar hoort ook bij dat we de uitgangspunten helder hebben. Door onze inspecties af te stemmen op het noodzakelijke brandveiligheidsniveau, geven wij u inzicht in de kosten die het optimale herstel met zich meebrengt. Afhankelijk van de inhoud en demarcatie van de opdracht, inspecteren wij de bouwkundige, organisatorische en installatietechnische voorzieningen in uw gebouw. De resultaten ontvangt u in een compleet en begrijpelijk rapport.

Contact

Regie & begeleiding

Wanneer herstel van brandveiligheidsvoorzieningen nodig is, wilt u wel zeker weten dat dit doelmatig, deskundig en binnen het budget gebeurt. Wij helpen u bij het organiseren van uw aanbestedingstraject en het selecteren van de juiste uitvoeringspartners. Zo weet u zeker dat u niet te veel betaald. Tijdens herstelwerkzaamheden of vervanging van bijvoorbeeld uw brandmeldinstallatie, controleren wij op de kwaliteit van de uitvoering, zodat teleurstelling en vertraging wordt voorkomen. Zo weet u zeker dat het wérkt.

Contact

Uitvoering

Wanneer er onduidelijkheid is tussen u en de overheid inzake het rechtens verkregen niveau, het verkrijgen van een omgevingsvergunning of vanuit handhaving, dan kunnen wij vanuit onze ervaring op het gebied van brandveiligheid u daar direct mee helpen. Voor complexere zaken voeren wij in eigen huis vuurlast-, brandoverslag-, en andere brandveiligheidsberekeningen uit. In samenhang met andere adviestrajecten stellen wij ook ontruimingsplannen en vluchtwegplattegronden op.

Contact

Beheer

Als u uw brandveiligheid op het juiste niveau heeft gebracht wilt u er zeker van zijn dat dit zo blijft. Op regelmatige basis kunnen wij de brandveiligheid in uw organisatie waarborgen, bijvoorbeeld door handhaving of brandveiligheidsaudits bij uw locaties. Daarbij controleren van de staat van de voorzieningen en het gebruik door de gebruiker. Niet zelden is de gebruiker de zwakste schakel en worden voorzieningen onbewust ondermijnt door verkeerd gebruik. Periodieke audits voorkomen dat u achteraf voor verrassingen staat en dat uw investeringen in brandveiligheid blijvend renderen. BJH is erkend opname bedrijf voor het keurmerk Brandveilig Gebruik Bouwwerken en kan hiervoor certificaten vertrekken voor gebouwen die aan de vereisten voldoen.

Contact

Meer weten over onze producten en diensten?

Beleidsvorming

Een goed onderbouwd en vormgegeven brandveiligheidsbeleid waarborgt dat u de vele beslissingen over brandveiligheid helder, eenduidig en snel kunt nemen. Zeker als u verantwoordelijk bent voor het huisvesten van personen (in verzorging, verpleging of woongebouwen), kan de samenstelling van de gebruikers enorm uiteen lopen. Bij het vaststellen van brandveiligheidsbeleid voor uw organisatie gaan we tegelijk van bovenaf en van onderuit aan de slag. Dat betekent dat we samen met de directie de hooflijnen en het ambitieniveau bepalen, en vervolgens de doelstellingen meetbaar maken op uitvoeringsniveau. Door inspecties en audits krijgen we vervolgens inzicht in de scores per locatie/gebouw. Daarna kunnen we priorisering binnen een herstelprogramma aanbrengen en overgaan tot verbetering.

Contact

Second opinion

Heeft u een adviesrapport of heeft u offertes voor uitvoeringstrajecten maar twijfelt u of u er juist aan doet? Neem dan contact met BJH op voor een second opinion. Wij kunnen onafhankelijk beoordelen of er nog andere wegen naar Rome zijn waarmee u hetzelfde doel, of beter, bereikt tegen lagere investeringskosten. Bij het opstellen van brandveiligheidsconcepten zijn de keuzes aan het begin bepalend voor de uitkomst. Door BJH als onafhankelijke partij te laten kijken naar deze keuzes kan een verfrissende uitkomst ontstaan. Zo ook bij aanschrijvingen vanuit het bevoegd gezag. Wij kijken graag met u mee of wij gelijkwaardige oplossingen kunnen implementeren die u snel op het vereiste brandveiligheidsniveau krijgen tegen lagere investeringskosten. Als vastgoedmanager kunt u voor het overleg met gemeente en of verzekeraar terugvallen op onze expertises.

Contact

Niet-standaardoplossingen

Natuurlijk kunt u bij ons terecht voor alle vragen over brandveiligheid, die met uw gebouw te maken hebben. Ook als uw gebouw (net) niet voldoet aan de “standaard”-regelgeving, hoeft het niet te betekenen dat er geen gelijkwaardig brandveiligheidsniveau aanwezig is. Dat geldt voor bijvoorbeeld gebouwen met grote brandcompartimenten of verlengde vluchtwegen. De creativiteit binnen ons team van adviseurs zorgt voor een goede onderbouwing van het maatwerk dat we leveren. Hierbij zoeken we altijd naar oplossingen die acceptabel zijn voor u en andere belanghebbenden, zoals de overheid.

Contact

Effectief ontruimen

Wanneer er onverhoopt brand in uw gebouw is moeten de aanwezige personen zo snel mogelijk naar een veilige plaats. Maar wat als niet iedereen in uw gebouw in staat is om zelfstandig een veilige plek te bereiken? Zorgbehoevende personen hebben bij een brand hulp nodig om te kunnen ontruimen.

Het veilig ontruimen van mensen uit een gebouw bij brand is een race tegen de klok. De inrichting en kwaliteit van het gebouw beïnvloedt de hoeveelheid tijd die voor een ontruiming beschikbaar is. De individuele mogelijkheden (of beperkingen) van bewoners in het gedeelte van het gebouw waar de brand is, zijn mede bepalend voor hoeveel tijd er nodig is voor ontruiming. Tenslotte hangt het ook af van hoeveel mensen er op dat moment zijn om te helpen.

Lees meer